รายละเอียด

จิตวิทยาสำหรับครู sec 03 / Psychology for teacher

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC805
  • ชื่อรายวิชา(TH) : จิตวิทยาสำหรับครู sec 03
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Psychology for teacher
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ช่องทางติดต่อผู้สอน  ผศ.ยุรธร  จีนา  โทร.085-0343620

รายวิชา - จิตวิทยาสำหรับครู sec 03

อาจารย์ผู้สอน