ข้อมูลอาจารย์

ยุรธร จีนา

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 30 มี.ค. 2544
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : พุทธศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Religion
  สาขา : พระพุทธศาสนา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ประเทศ : ไทย

 • 30 พ.ค. 2546
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Psychology
  สาขา : จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ