รายละเอียด

จิตวิทยาสำหรับครู / Psychology for teacher

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC805 sec 02
  • ชื่อรายวิชา(TH) : จิตวิทยาสำหรับครู
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Psychology for teacher
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ช่องทางติดต่อผู้สอน  ผศ.ยุรธร  จีนา โทร.085-0343620

รายวิชา - จิตวิทยาสำหรับครู

อาจารย์ผู้สอน