รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต sec 08 / Art of living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต sec 08
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ช่องทางติดต่อผู้สอน  ผศ.ยุรธร  จีนา  โทร. 085-0343620

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต sec 08

อาจารย์ผู้สอน