รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี / Innovation and Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

เวลาเรียน จันทร์ 8.00 - 15.00 น 

นักศึกษา การบัญชี ทอ 1/2  

วศบ ไฟฟ้า 3 เทียบโอน 

วศ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ 3  (4ปี )

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้สอน