ข้อมูลอาจารย์

ทัศวรรณ อินทะสร้อย

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 22 ก.พ. 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Statistics
  สาขา : สถิติประยุกต์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 2 เม.ย 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Biology and biochemistry
  สาขา : การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ