รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี / Innovation and Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

เวลาเรียน  

ศุกร์ 12.00 - 15.00

ศศ. บ ท่องเที่ยวและบริการ 

วทบ เทคโนโลยีและสารสนเทศ 4 ปี 

วทบ เทคโนโลยีและสารสนเทศ  ทอ 

วศบ. โยธา ทอ 3 

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้สอน