รายละเอียด

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ / Calculus and Analytic Geometry 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13011132
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus and Analytic Geometry 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

สำหรับนักศึกษาแก้ F เวลาเรียน วันพุธ 12.00 - 15.00 น 

รายวิชา - แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์

อาจารย์ผู้สอน