รายละเอียด

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน / Mathematics and Statistics in daily life

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics and Statistics in daily life
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

นักศึกษาสาขาการจัดการ 4 ปี 1/2

รายวิชา - คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ผู้สอน