รายละเอียด

ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 1 / Fundamental Chinese for Business 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA718 Sec.2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental Chinese for Business 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

แจ้งนศ.ที่ลงทะเบียนในรายวิชา BBABA718 Fundamental Chinese for Business 1 (ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 1) Section 2
วันอังคาร 13.00 น. - 16.00 น.
สอนโดย อ.มณฑิรา ถ้ำทอง

- อ.จะอัพโหลดเอกสารประกอบการเรียน ในระบบ Rmutl-Education
นศ.สามารถ Log in แล้วเข้าระบบได้เลยนะคะ ตาม link นี้ : https://education.rmutl.ac.th/course/view.php?id=2015


- ดำเนินการสอนในระบบ Microsoft Teams นศ.ทุกคนดาวน์โหลดแอพไว้ในคอมฯด้วยนะคะ
สามารถเข้าร่วมกลุ่มห้องเรา ชื่อ: CM_BBABA718_SEC2_2/64_อ.มณฑิรา ได้ 2 วิธี คือ
1. Link: https://bit.ly/2ZHihuo
2. กรอกรหัส Team Code: ni77upq

หากนศ.มีข้อสงสัย ติดต่อ อ.ได้ที่ 0875674683 / montira.th@rmutl.ac.th

รายวิชา - ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 1

แนะนำรายวิชา, หลักทั่วไปในภาษาจีน, สัทอักษรภาษาจีน
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกออกเสียง

สัทอักษรภาษาจีน
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกออกเสียง

สัทอักษรภาษาจีน
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกออกเสียง, ฝึกปฏิบัติ

สัทอักษรภาษาจีน, ลำดับขีด
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงาน, สอบย่อย

บทที่ 1 ทักทาย 你好!
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงาน, สอบย่อย

บทที่ 2 ถามทุกข์สุข 问候
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงาน, สอบย่อย

บทที่ 3 ถามชื่อและนามสกุล 问姓名
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงาน, สอบย่อย

บทที่ 4 ถามสัญชาติ 问国籍
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 5 ถามที่อยู่ 问住址
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงาน

บทที่ 6 ถามเกี่ยวกับครอบครัว 问家庭
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงาน

บทที่ 7.1 การเขียนวันที่ 写日期
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงาน, สอบย่อย

บทที่ 7.2 ถามวันที่ 问日期
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงาน

บทที่ 8.1 การเขียนเวลา 写时间
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงาน, สอบย่อย

บทที่ 8.2 ถามเวลา 问时间
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงาน, สอบย่อย

บทบาทสมมติ / การนำเสนอผลงาน
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน