ข้อมูลอาจารย์

มณฑิรา ถ้ำทอง

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2558
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Teaching Chinese to Speakers of other Languages
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : การสอนภาษาจีน
  สถานที่ศึกษา : Sun Yat-Sen University
  ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

 • 2556
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาจีน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ