รายละเอียด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม / Life and Social Skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01120001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Life and Social Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ครูจะทำการดึงรายชื่อ นศ.เข้าร่วมในกลุ่มเรียนเอง หลังจากปิดระบบการเพิ่ม-ถอนรายวิชาค่ะ

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อ 08 41713357 อ.มัท wink

รายวิชา - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

อาจารย์ผู้สอน