ข้อมูลอาจารย์

ญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2 ธ.ค. 2558
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Sociology and cultural studies
  สาขา : การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประเทศ : ไทย

 • 31 มี.ค. 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาเยอรมัน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ
  ประเทศ : ไทย

 • 11 ธ.ค. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : การศึกษาพิเศษ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ