รายละเอียด

สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย / Society, Economy, Politics and Law

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO103 section 03
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Society, Economy, Politics and Law
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย

อาจารย์ผู้สอน