ข้อมูลอาจารย์

ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 3 มี.ค. 2543
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : สังคมศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Sociology and cultural studies
  สาขา : มานุษยวิทยาประยุกต์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ : ไทย

 • 7 มี.ค. 2535
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : การศึกษาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : สังคมศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ : ไทย

 • 12 ธ.ค. 2546
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Political science and civics
  สาขา : การเมืองและการปกครอง
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ