รายละเอียด

การฟังและการพูดภาษาจีนทางธุรกิจ / Listening and Speaking Chinese for Business

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA722 (Sec_2)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฟังและการพูดภาษาจีนทางธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Listening and Speaking Chinese for Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา Listening and Speaking Chinese for Business [Sec_2]

สอนโดย อ.ทิพย์สุดา อินทะอุด ซึ่งจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2564

นักศึกษานำ Team code : 6sgmi5c กรอกในช่อง Join a team with a code ในโปรแกรม Microsoft Teams

โดยชื่อกลุ่มเรียน MS Teams จะมีชื่อว่า "CM_BBABA722_Sec2_2/64_อ.ทิพย์สุดา"

 

** หากมีข้อสงสัย โทร.080-1229875 หรือติดต่อที่ Line ID : fahffaa

 

รายวิชา - การฟังและการพูดภาษาจีนทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน