ข้อมูลอาจารย์

ทิพย์สุดา อินทะอุด

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2562
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Teachiang Chinese to Speakers of Other Languages
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : การสอนภาษาจีน
  สถานที่ศึกษา : Wuhan University The People's Republic of China
  ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

 • 2559
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Working life
  สาขา : ภาษาจีน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ