รายละเอียด

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร / Chinese for Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC301
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chinese for Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา GEBLC301 Chinese for Communication [Sec_1]

สอนโดย อ.ทิพย์สุดา อินทะอุด ซึ่งจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2564

นักศึกษานำ Team code : 5s8xwtf กรอกในช่อง Join a team with a code ในโปรแกรม Microsoft Teams

โดยชื่อกลุ่มเรียน MS Teams จะมีชื่อว่า "CM_GEBLC301_Sec1_2/64_อ.ทิพย์สุดา"

 

** หากมีข้อสงสัย โทร.080-1229875 หรือติดต่อที่ Line ID : fahffaa

รายวิชา - ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์ผู้สอน