รายละเอียด

การพูดในที่ชุมชน / Public speaking

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพูดในที่ชุมชน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Public speaking
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การพูดในที่ชุมชน

อาจารย์ผู้สอน