รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต Section 13 / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต Section 13
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

     วิทยาศาสตร์และจริยธรรมในชีวิต กระบวนการพัฒนาปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน ความสามารถในการแสวงหาความสุขอย่างยั่งยืน การฝึกสมอง การจัดการอารมณ์ การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง บุคลิกภาพและการปรับตัว การต่อต้านการทุจริต พฤติกรรมสังคมสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับกรณีศึกษา
     Study science and ethics in life, intellectual development processes for solving daily life problems and pursuit of sustained happiness; mind practice; emotional management; self-understanding and self-esteem; personality and development; anti-corruption; modern social behavior; application of information technology for case studies

ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอน

เบอร์โทรศัพท์ : 081-9600562

Line ID : thany_b

Email : thanyalak_b@rmutl.ac.th

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต Section 13

อาจารย์ผู้สอน