รายละเอียด

การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ / Implementation of Information System in Business

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 12031101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Implementation of Information System in Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ

พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware-1)
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware-2)
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ (Software-1)
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ (Software-2)
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

สอบกลางภาค

ทบทวนบทเรียน

ทบทวนบทเรียน

ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจ
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

กรณีศึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

กรณีศึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ (ต่อ)
กิจกรรม : อภิปรายกรณ๊ศึกษา

ทบทวนบทเรียน

นำเสนอรายงานรายบุคคล

สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน