รายละเอียด

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก / Information Technology for Retail Business

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 30 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA307
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information Technology for Retail Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รหัสเข้า MS Teams = mlovz3m

รายวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก

1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 ระบบสารสนเทศ
1.3 ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2.1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ตอนที่ 1

กิจกรรม : บรรยายประกอบการนำเสนอ
นำเสนอรายงานรายบุคคล
แบบฝึกหัดท้ายบท

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
2.1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ตอนที่ 2

กิจกรรม : บรรยายประกอบการนำเสนอ
นำเสนอรายงานรายบุคคล
แบบฝึกหัดท้ายบท

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
2.1.2 ซอฟต์แวร์(Software)

กิจกรรม : บรรยายประกอบการนำเสนอ
นำเสนอรายงานรายบุคคล
แบบฝึกหัดท้ายบท

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
2.2 เทคโนโลยีการสื่อสาร
2.2.1 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2.2.2 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Internet)

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
นำเสนอรายงานรายบุคคล
แบบฝึกหัดท้ายบท

3. ระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร
3.1 ระบบสารสนเทศกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานในองค์กร
3.2 ระบบสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

สอบกลางภาค
 

ทบทวนบทเรียน
 

ทบทวนบทเรียน
 

4. ระบบสารสนเทศทางการตลาด

กิจกรรม : บรรยายประกอบการนำเสนอ
นำเสนอรายงานรายบุคคล
 

5. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก

กิจกรรม : บรรยายประกอบการนำเสนอ
นำเสนอรายงานรายบุคคล
แบบฝึกหัดท้ายบท

5. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยายประกอบการนำเสนอ
นำเสนอรายงานรายบุคคล
แบบฝึกหัดท้ายบท

6. กรณีศึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก

กิจกรรม : บรรยายประกอบการนำเสนอ
นำเสนอรายงานรายบุคคล
แบบฝึกหัดท้ายบท

6. กรณีศึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยายประกอบการนำเสนอ
นำเสนอรายงานรายบุคคล
​​​​​​​แบบฝึกหัดท้ายบท

ทบทวนบทเรียน

6. กรณีศึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยายประกอบการนำเสนอ
นำเสนอรายงานรายบุคคล
 

 

สอบปลายภาค
 

อาจารย์ผู้สอน