รายละเอียด

สุนทรียศาสตร์ / Aesthetics

 • 0 สัปดาห์
 • จำนวนนักศึกษา 0 คน
 • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

 • รหัสรายวิชา : BFACC403_SEC_4
 • ชื่อรายวิชา(TH) : สุนทรียศาสตร์
 • ชื่อรายวิชา (EN) : Aesthetics
 • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

  1.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

 

หัวข้อ

จำนวนชั่วโมงตาม แผนการสอน

จำนวน ชั่วโมงที่สอนจริง

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอน หากมีความแตกต่าง เกิน 25 %

หัวข้อ รายละเอียด

            - แนะนำหลักสูตรรายวิชา

            - ความสำคัญของรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญและคุณค่าของสุนทรียศาสตร์

           - ความหมายของสุนทรียศาสตร์

           - ความสำคัญของสุนทรียศาสตร์

          -  คุณค่าของสุนทรียศาสตร์

           - องค์ประกอบและโครงสร้างของสุนทรียศาตร์

4

 

 

 

4

 

 

แนวคิดเกี่ยวกับความรู้สึกและการแสดงออก          

           - จุดมุ่งหมายของสุนทรียศาสตร์

           - แนวคิดของสุนทรียศาสตร์

           - ปรัชญาพื้นฐานของสุนทรียศาสตร์

           - ความรู้สึกและการแสดง

4

 

 

4

 

 

 

 

 

แนวคิดเกี่ยวกับความงาม

          - ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความงามภายใน

         - ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความงามภายนอก

4

 

4

 

 

 

 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

        - แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

4

 

4

 

 

 

 

 

การประเมินค่าความงาม

        - การประเมินค่าความงามพื้นฐานของสุนทรียศาสตร์

        - ประโยชน์ของการประเมินค่าความงามสุนทรียศาสตร์

        - สุนทรียศาสตร์กับสังคม

4

 

4

 

 

 

 

 

 

สุนทรียศาสตร์ตะวันตก

 • สุนทรียศาสตร์ตะวันตกทัศนศิลป์
 • สุนทรียศาสตร์ตะวันตกดุริยางคศิลป์
 • สุนทรียศาสตร์ตะวันตกนาฏศิลป์
 • สุนทรียศาสตร์ตะวันตกวรรณศิลป์

4

 

4

 

 

สุนทรียศาสตร์ตะวันออก

 • สุนทรียศาสตร์ตะวันตกทัศนศิลป์
 • สุนทรียศาสตร์ตะวันตกดุริยางคศิลป์
 • สุนทรียศาสตร์ตะวันตกนาฏศิลป์

สุนทรียศาสตร์ตะวันตกวรรณศิลป์

4

 

4

 

 

การบูรณาการสุนทรียศาสตร์กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์

2

2

 

 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน ไม่มี

      

หัวข้อที่ไม่ครอบคลุมตามแผน

นัยสำคัญหัวข้อที่สอนไม่

ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของวิชา

 

ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

ประสิทธิผล

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) มี ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

มี

ไม่มี

คุณธรรม จริยธรรม

ตั้งใจมาเรียน รับผิดชอบ

/

 

 

ความรู้

สอนและสอบประเมินความรู้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา

การสอนให้พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการเรียน

 

 

 

ทักษะ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ

มอบหมายให้ศึกษา ค้นคว้าเป็นรายบุคคล และ เป็นคณะบุคคล

- มีความสามารถในการ ทำงานร่วมกับผู้อื่น

/

 

-

ทักษะการ วิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ

มอบหมายให้ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง การ สืบค้นจากฐานข้อมูล ประเภทต่าง ๆ เช่น เว็บไซด์ต่าง ๆ สื่อการ เรียนการสอน และมีการ อ้างอิงข้อมูล

/

 

-

4. ข้อเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน

  -

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

 

 1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. ปรัชญา

  พัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์ งานวิจัย ด้านการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความเป็นไทยสู่สากล     

  1. วัตถุประสงค์

            1.2.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ให้มีทักษะทางปัญญาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ในการจัดการทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม

            1.2.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความคิดเชิงวิเคราะห์ ในงานสร้างสรรค์   และวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมบรณาการเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์    บนพื้นฐานความเป็นไทยสู่สากล และเทคโนโลยี ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มของผลผลิตให้แก่ประเทศและเป็นที่ยอมรับสู่สังคม

            1.2.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานจริง และมีภาวะความเป็นผู้นำในวิชาชีพด้านการจัดการงานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง

    หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์  มีแผนการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้

 

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน / ตัวบ่งชี้

2.1 ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีมาตรฐานตามที่ สกอ.กำหนด

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพด้านศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร

- รายงานผลประเมินหลักสูตร

2.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้สอน

- สนับสนุนบุคลากรผู้สอนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ อาทิการอบรม สร้างสรรค์ สัมมนา วิจัย ปฏิบัติงานร่วมกับภาคการศึกษาและภาคประกอบการ

- รายงานผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้สอน   

 

รายวิชา - สุนทรียศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน