ข้อมูลอาจารย์

เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 11 เม.ย 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Music and performing arts
  สาขา : มานุษยดุริยางควิทยา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ : ไทย

 • 10 มี.ค. 2532
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Music and performing arts
  สาขา : คีตศิลปไทย
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ : ไทย

 • 23 พ.ค. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Music and performing arts
  สาขา : ดนตรีวิทยา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ