รายละเอียด

การเขียนรายงานทางวิชาชีพ / Professional Report Writing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13044014
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Professional Report Writing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เนื่องจากมีการขอเปิดรายวิชานี้เพิ่มเติมภายหลังจึงต้องแจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา 13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ สอนโดยอาจารย์วิภาวรรณ ปลัดคุณ ให้นำลิงค์ที่กำหนดให้ใช้เข้าห้องเรียน  โดยในเบื้องต้นผู้สอนได้เพิ่มชื่อนักศึกษาเข้าไปใน MS Teams แล้ว นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่ 0869111673

รายวิชา - การเขียนรายงานทางวิชาชีพ

อาจารย์ผู้สอน