รายละเอียด

สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและกฏหมาย กลุ่มที่ 2 / Society Economy Politics and Law Sec 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและกฏหมาย กลุ่มที่ 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Society Economy Politics and Law Sec 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

Society Economy Politics and Law Sec2_1/2564 Aj. Saksayan Yaisamsen

รายวิชา - สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและกฏหมาย กลุ่มที่ 2

อาจารย์ผู้สอน