รายละเอียด

สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและกฏหมาย กลุ่มที่ 1 / Society Economy Politics and Law Sec 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและกฏหมาย กลุ่มที่ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Society Economy Politics and Law Sec 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

Society Economy Politics and Law Sec1_1/2564 Aj. Saksayan Yaisamsen

รายวิชา - สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและกฏหมาย กลุ่มที่ 1

อาจารย์ผู้สอน