รายละเอียด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต บธ.บ. กต.ส 4 ปี 2 พิเศษ / Sufficiency Economy and Wisdom of Living Sec 5

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต บธ.บ. กต.ส 4 ปี 2 พิเศษ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sufficiency Economy and Wisdom of Living Sec 5
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

GEBSO101_SEC_5 - บธ.บ. กต.ส 4 ปี 2  พิเศษ

รายวิชา - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต บธ.บ. กต.ส 4 ปี 2 พิเศษ

อาจารย์ผู้สอน