รายละเอียด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต บธ.บ. ภธ. 4 ปี 1 ก / Sufficiency Economy and Wisdom of Living Sec 4

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต บธ.บ. ภธ. 4 ปี 1 ก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sufficiency Economy and Wisdom of Living Sec 4
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

GEBSO101_SEC_4 - บธ.บ. ภธ. 4 ปี 1 ก

รายวิชา - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต บธ.บ. ภธ. 4 ปี 1 ก

อาจารย์ผู้สอน