รายละเอียด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต บธ.บ. กต. 4 ปี 2 ข / Sufficiency Economy and Wisdom of Living Sec 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต บธ.บ. กต. 4 ปี 2 ข
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sufficiency Economy and Wisdom of Living Sec 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

GEBSO101_SEC_2 - บธ.บ. กต. 4 ปี 2 ข

รายวิชา - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต บธ.บ. กต. 4 ปี 2 ข

อาจารย์ผู้สอน