รายละเอียด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Sec1 / Life and Social Skills Sec1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01120001 (ปวส.)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Sec1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Life and Social Skills Sec1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เรียนวันอังคารบ่ายโมง

รายวิชา - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Sec1

อาจารย์ผู้สอน