รายละเอียด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Sec2 / Life and Social Skills Sec2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO102 (ป.ตรี)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Sec2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Life and Social Skills Sec2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เรียนทุกวันอังคารเช้า Microsoft teams 

https://livermutlac.sharepoint.com/sites/teams-LifeandSocialSkills/Shared%20Documents/General/Recordings/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%20%27teams-teams-Life%20and%20Social%20Skills%20%E0%B8%9B.%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%20Sec2%20%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2null%27-20210622_084812-Meeting%20Recording.mp4

รายวิชา - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Sec2

อาจารย์ผู้สอน