รายละเอียด

ศิลปะกาารใช้ชีวิต Sec1 / Art of Living Sec1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะกาารใช้ชีวิต Sec1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living Sec1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เรียน  Microsoftteams ทุกวันจันทร์เช้า 08.00 น. - 11..00 น.

รายวิชา - ศิลปะกาารใช้ชีวิต Sec1

อาจารย์ผู้สอน