รายละเอียด

ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต Sec8 / Sufficiency Economy and Wisdom of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต Sec8
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sufficiency Economy and Wisdom of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

code ms : 59nfh3x

รายวิชา - ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต Sec8

อาจารย์ผู้สอน