รายละเอียด

จิตวิทยาองค์การ Sec2 / Organizational Psychology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13062005
  • ชื่อรายวิชา(TH) : จิตวิทยาองค์การ Sec2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Organizational Psychology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

code ms : xvgfm12

รายวิชา - จิตวิทยาองค์การ Sec2

อาจารย์ผู้สอน