รายละเอียด

การควบคุมอัตโนมัติ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอน ปี 3/2562 / Automatic Control

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME110
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การควบคุมอัตโนมัติ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอน ปี 3/2562
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Automatic Control
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์สังคม 0898431265

รายวิชา - การควบคุมอัตโนมัติ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอน ปี 3/2562

อาจารย์ผู้สอน