รายละเอียด

อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (4ปี) ปี 3/2562 / Robot Actuators and Sensors

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME131
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (4ปี) ปี 3/2562
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Robot Actuators and Sensors
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์สังคม สัพโส 0898431265

รายวิชา - อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (4ปี) ปี 3/2562

อาจารย์ผู้สอน