รายละเอียด

การออกแบบวิศวกรรม / Engineering Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ENGAG107 การออกแบบวิศวกรรม  Engineering Design

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การทำโครงการออกแบบทางวิศวกรรมเกษตร การกำหนดปัญหา ขั้นตอนการออกแบบ การระดมสมอง การหาผลเฉลยทางเลือกโดยใช้การสร้างสรรค์ เทคนิคการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ทางวิศวกรรม การยอมรับและตัดสินใจผลของการออกแบบโดยทีมออกแบบ การกำหนดสเปค การเลือกใช้วัสดุ การเลือกกระบวนการผลิต การนำเสนอทั้งปากเปล่า แบบร่าง การเขียนแบบสั่งงาน การสร้างและวิเคราะห์แบบจำลอง

รายวิชา - การออกแบบวิศวกรรม

ท: บทนำ-ความหมายออกแบบวิศวกรรมโมเดลกระบวนการออกแบบโดยรวม
ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหา รูปแบบและฟังก์ชัน โครงงานวิศวกรรม

ป : เรียนรู้ผลงานออกแบบจากการค้นคว้าข้อมูล

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปราย
• หาข้อมูลงาน ออกแบบที่น่าสนใจในงานวิศวกรรม ระดมสมอง อภิปรายฟังก์ชันและองค์ประกอบย่อย

ท: กระบวนการออกแบบเครื่องกล ตัวอย่างกรณีศึกษาในการออกแบบ

ป: องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านอุปกรณ์กลไกและการควบคุมอย่างง่าย

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายตัวอย่าง
• วิเคราะห์องค์ประกอบและชิ้นส่วนจากตัวอย่างอุปกรณ์ที่มีระบบกลไก การควบคุมและสั่งการ

ท: ขอบเขตปัญหา: ความต้องการของลูกค้า

ป : การวิเคราะห์ความต้องการจากโจทย์การออกแบบเครื่องจักรด้านการเกษตร

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายตัวอย่าง
• ตั้งโจทย์เอง ศึกษาข้อจำกัดของโจทย์ วิเคราะห์ความต้องการ
• วิเคราะห์ความต้องการเปรียบเทียบฟังก์ชันและข้อจำกัดของตัวอย่างชุดอุปกรณ์ที่มีกลไกและการควบคุม

ท: ขอบเขตปัญหา: การระบุวัตถุประสงค์ ฟังก์ชันและข้อจำกัด
ป : ศึกษาวิธีออกแบบและใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ


กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายตัวอย่าง
• กำหนดเป้าหมายการออกแบบชิ้นส่วนทดลองร่างแบบ
• เรียนรู้เครื่องมือสร้างต้นแบบแบ่งกลุ่มทำงานโครงงานการออกแบบ

ท: การสร้างข้อกำหนดในการออกแบบด้วย QFD diagram เน้นการพัฒนาผลงานเพื่อการเกษตร
ป : สร้าง QFD diagram

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายตัวอย่าง
• ปฏิบัติงานกลุ่มสร้าง QFD diagram

ท: การสร้างข้อกำหนดในการออกแบบด้วย QFD diagram เน้นการพัฒนาผลงานเพื่อการเกษตร
ป : สร้าง QFD diagram

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายตัวอย่าง
• ปฏิบัติงานกลุ่มสร้างและอภิปราย QFD diagram

ท: การสร้างข้อกำหนดในการออกแบบด้วย QFD diagram เน้นการพัฒนาผลงานเพื่อการเกษตร
ป : สร้างต้นแบบด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายตัวอย่าง
• งานกลุ่ม เขียนแบบและสร้างชิ้นส่วน อภิปราย/ปรับปรุงชิ้นส่วน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ท: การประเมินและเลือกงานออกแบบ
ป : ประเมินปรับปรุงผลงาน

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายตัวอย่าง ทดลองสร้างแบบประเมิน
• เรียนรู้การวิเคราะห์ปรับปรุงผลงานเป็นกลุ่ม

ท: การออกแบบด้วย ฟังก์ชัน
ป : ประเมินปรับปรุงผลงาน

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายตัวอย่าง
• เรียนรู้การวิเคราะห์ปรับปรุงผลงานเป็นกลุ่ม สร้างอุปกรณ์ตามต้องการ

ท: การออกแบบด้วย morphology method
ป : ปฏิบัติการปรับปรุงผลงานตามแบบที่เลือกไว้ ทดสอบและวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายตัวอย่าง
• เรียนรู้การวิเคราะห์ปรับปรุงผลงานเป็นกลุ่ม สร้างอุปกรณ์ตามต้องการ อภิปราย

ท: การสร้างรูปแบบชิ้นงาน การเลือกวัสดุและกระบวนการผลิต
ป : ปฏิบัติการปรับปรุงผลงานตามแบบที่เลือกไว้ ทดสอบและวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายตัวอย่าง
• เรียนรู้การวิเคราะห์ปรับปรุงผลงานเป็นกลุ่ม สร้างอุปกรณ์ตามต้องการ อภิปรายและนำเสนอ

ท: การออกแบบเพื่อการผลิต การใช้งานอย่างยั่งยืน คุณธรรมในการออกแบบ
ป : ปฏิบัติการปรับปรุงผลงานตามแบบที่เลือกไว้ ทดสอบและวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง (ต่อ)

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายตัวอย่าง
• เรียนรู้การวิเคราะห์ปรับปรุงผลงานเป็นกลุ่ม สร้างอุปกรณ์ตามต้องการ อภิปรายและนำเสนอ (ต่อ)

ท : การออกแบบเพื่อการผลิต การใช้งานอย่างยั่งยืน คุณธรรมในการออกแบบ
ป : กิจกรรมการนำเสนอ

กิจกรรม : • การนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม อภิปรายและประเมินร่วมกัน

ท : การนำเสนอผลงาน
ป : กิจกรรมการนำเสนอ

กิจกรรม : • การนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม อภิปรายและประเมินร่วมกัน

ท : การนำเสนอผลงาน สรุปองค์ความรู้
ป : กิจกรรมการนำเสนอ
กิจกรรม : อภิปราย/นำเสนอ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน