รายละเอียด

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานทางเมคคาทรอนิกส์ 1 / Project Based Learning of Mechatronics 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGMC105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานทางเมคคาทรอนิกส์ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Project Based Learning of Mechatronics 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ENGMC105 Project Based Learning of Mechatronics 1 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานทางเมคคาทรอนิกส์ 1  2( 0 - 6 - 2 )

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างระบบทางเมคคาทรอนิกส์ที่ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์เชื่อมต่อวงจร ซึ่งกระบวนการเรียนรู้เป็นแบบ CDIO ผ่านการรับรู้ปัญหา หระบวนการออกแบบ การลงมือปฏิบัติ และการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และการดำเนินการจริง โดยมีอาจารย์เกื้อหนุน (facilitator) ฝึกการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้ความรู้เฉพาะทาง นักศึกษาจะต้องนำเสนอให้กับอาจารย์เกื้อหนุนทุกสัปดาห์และต้องรายงานผลต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน การรายงานความก้าวหน้า และการสอบความก้าวหน้าของโครงงานประจำภาคการศึกษา

รายวิชา - การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานทางเมคคาทรอนิกส์ 1

- ปฐมนิเทศ แนะนํารายวิชาและแผนการเรียน
- Brainstorming ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้
- แนะนำโจทย์ในการฝึกปฏิบัติ การออกแบบหุ่นยนต์เลียนแบบสิ่งมีชีวิต
- แนะนำอุปกรณ์ที่ให้ใช้

กิจกรรม : -อธิบายเค้าโครงการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียน
- บรรยายและอภิปรายตอบคำถาม

การหาข้อมูลก่อนการออกแบบ
การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ ระบบ อุปกรณ์ และการเชื่อมต่อ
การทดลองควบคุมมอเตอร์แบบดีซีเซอร์โว

กิจกรรม : - อภิปราย และฝึกปฏิบัติการต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ มอเตอร์ดีซีเซอร์โว

เสนอแนวคิดการออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์เลียนแบบสิ่งมีชีวิต
การทดลองควบคุมมอเตอร์แบบดีซีเซอร์โว ตามรูปแบบที่ออกแบบไว้
กิจกรรม : - นำเสนอต่ออ.ประจำวิชา
- อภิปราย และฝึกปฏิบัติการต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ มอเตอร์ดีซีเซอร์โว

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1


กิจกรรม : - นำเสนอต่ออ.ประจำวิชา
- อภิปราย และฝึกปฏิบัติการต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ มอเตอร์ดีซีเซอร์โว

ออกแบบระบบ/ฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : - นำเสนอต่ออ.ประจำวิชา
- อภิปราย และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ

ออกแบบระบบ/ฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์

กิจกรรม : - นำเสนอต่ออ.ประจำวิชา
- อภิปราย และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ

ออกแบบ สร้างระบบ/เชื่อมต่อโครงสร้างกับไมโครคอนโทรลเลอร์และแหล่งจ่ายไฟ
กิจกรรม : - นำเสนอต่ออ.ประจำวิชา
- อภิปราย และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ

สร้างระบบ/เชื่อมต่อโครงสร้างกับไมโครคอนโทรลเลอร์และแหล่งจ่ายไฟ
กิจกรรม : - นำเสนอต่ออ.ประจำวิชา
- อภิปราย และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

ทดสอบการทำงานและปรับปรุงหุ่นยนต์

กิจกรรม : นำเสนอต่ออ.ประจำวิชา
- อภิปราย และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
กิจกรรม : - นำเสนอต่ออ.ประจำวิชา
- อภิปราย และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ

ทดสอบการทำงานและปรับปรุงหุ่นยนต์
กิจกรรม : - นำเสนอต่ออ.ประจำวิชา
- อภิปราย และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ

ทดสอบการทำงานและปรับปรุงหุ่นยนต์
กิจกรรม : - นำเสนอต่ออ.ประจำวิชา
- อภิปราย และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ

ทดสอบการทำงานและปรับปรุงหุ่นยนต์
กิจกรรม : - นำเสนอต่ออ.ประจำวิชา
- อภิปราย และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ

สอบวัดผลการเรียนรู้ และเสนอรายงานผลลัพธ์จากการเรียนรู้ รายละเอียดประกอบด้วย การออกแบบ อุปกรณ์ การเชื่อมต่อ โฟลวชาร์ตการทำงานและการควบคุมระบบ
กิจกรรม : - นำเสนอต่อกรรมการ ผศ.ดร.พลกฤษณ์ ทุนคำ อ.ลีระวัฒน์ สุภารัตน์ อ.ทะนุ ประเสริฐสุนทร และ อ.วทัญญู ชัยยะ

สอบวัดผลการเรียนรู้ และเสนอรายงานผลลัพธ์จากการเรียนรู้ รายละเอียดประกอบด้วย การออกแบบ อุปกรณ์ การเชื่อมต่อ โฟลวชาร์ตการทำงานและการควบคุมระบบ
กิจกรรม : - นำเสนอต่อกรรมการ ผศ.ดร.พลกฤษณ์ ทุนคำ อ.ลีระวัฒน์ สุภารัตน์ อ.ทะนุ ประเสริฐสุนทร และ อ.วทัญญู ชัยยะ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน