รายละเอียด

แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร_sec_03 / Calculus 2 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA106_SEC_03
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร_sec_03
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 2 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ตามประกาศมหาวิทยาลัย การเรียนวิชาแคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร เป็นการเรียนในระบบเรียนออนไลน์ ผ่านทาง Microsoft Teams 

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ผ่านทาง chat ของ Microsoft Teams หรือที่แผนกคณิตศาสตร์ ชั้น 3 อาคารศึกษาทั่วไป 

E-mail: kanokwan.sws@rmutl.ac.th

รายวิชา - แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร_sec_03

อาจารย์ผู้สอน