รายละเอียด

หลักการของกลศาสตร์วิศวกรรม / Principles of Engineering Mechanics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC502
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักการของกลศาสตร์วิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principles of Engineering Mechanics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ENGCC502 Principles of Engineering Mechanics  หลักการของกลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุลสถิตย์ แรงเสียดทาน แรงในโครงสร้างและเครื่องจักรกล เคเนเมติกส์ของอนุภาค และวัตถุเกร็ง จลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็งโดยใช้กฎของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม บทนําสู่การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต

Study principles of particle and rigid body mechanics, force system, static equilibrium, friction, force in structures and machines, kinematics and of particle and rigid body, kinetics of particle and rigid body by using Newton’ s law, work and energy, impulse and momentum, introduction to oscillation motion.

รายวิชา - หลักการของกลศาสตร์วิศวกรรม

ชี้แจงเกณฑ์การเรียนการสอน & แนะนำวิชา บทนำ กลศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์ของแข็ง การออกแบบทางวิศวกรรม ความสำคัญของวิชา ขอบข่ายเนื้อหา การวัดผลและประเมินผล
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตตัวอย่าง

ระบบแรง การรวมเวคเตอร์ชองแรง
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตตัวอย่าง

โมเมนต์ของแรง และ แรงคู่ควบ

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตตัวอย่าง

สมดุลของระบบ การแยกระบบที่พิจารณา (System Isolation) การเขียนภาพชิ้นส่วนอิสระ (Free-Body Diagram) และเงื่อนไขในสภาวะสมดุล

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตตัวอย่าง

การประยุกต์ในระบบคานและจุดยึดแต่ละแบบ

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตตัวอย่าง

การแก้ปัญหาสมดุลย์ในระบบคาน ที่รับภาระหลายประเภท
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตตัวอย่าง

โครงสร้าง โครงสร้างสองมิติ พิจารณาด้วยวิธีจุดต่อ (Method of Joint)
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตตัวอย่าง

โครงสร้าง โครงสร้างสองมิติ พิจารณาด้วยวิธีแบ่งส่วน (Method of Section)
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตตัวอย่าง

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ระบบของสมดุลย์ในกลไก และ เครื่องจักรกล
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตตัวอย่าง

จุดศูนย์กลางมวล และ การหาจุดเซนทรอยด์ของเส้น พื้นที่ และ ปริมาตรกิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตตัวอย่าง

แรงกระจาย ภาระแบบจุด ภาระแบบกระจาย

สมดุลของระบบเมื่อได้รับภาระแบบต่างๆ แรง ภาระแบบจุดและกระจาย
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตตัวอย่าง

พลศาสตร์

เคเนเมติกส์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง

เคเนติกส์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็งโดยใช้กฎของนิวตัน

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตตัวอย่าง

งานและพลังงาน งาน สมดุล พลังงานศักย์และพลังงานจลน์
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตตัวอย่าง

การดลและโมเมนตัม
การชน รูปแบบการชน ทิศทางและรูปแบบหลังการชน โมเมนตัม
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตตัวอย่าง

บทนำสู่การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพลศาสตร์
การใช้พลศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ
สรุปกลศาสตร์วิศวกรรมทั้งสถิตศาสตร์และจลนศาสตร์

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตตัวอย่าง

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน