รายละเอียด

องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น / Introduction to Composition

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 23 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BFACC404
  • ชื่อรายวิชา(TH) : องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Introduction to Composition
  • เทอม / ปีการศึกษา : /2564

รายละเอียด

รายวิชา - องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น

แนะนำรายวิชา
ความหมายและนิยามของศิลปะ
ประเภทของงานศิลปะ
ความสำคัญขององค์ประ กอบศิลป์

กิจกรรม : แนะนำตนเอง ทั้งอาจารย์และนักศึกษา
แนะนำรายวิชา
ผ่านการเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MS TEAMS
บรรยาย และแนบเอกสาร
การสอน ใน MS TEAMS
Application Line และ
Facebook กลุ่ม

• นักศึกษาปฏิบัติงานถ่ายรูปตัวเองแบบ selfie
โดยการจัดองค์ประกอบศิลป์ตามความเข้าใจ
โดยอาจารย์ ยกตัวอย่างประกอบ
ด้วยภาพ
• นักศึกษาปฏิบัติงานและส่งงานในอัลบั้ม
Application Line
• อาจารย์ตรวจงานผ่าน Application Line

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์
เรื่อง จุด ( Point )

กิจกรรม : เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
บรรยายผ่านโปรแกรม MS TEAMS
โดยแนบเอกสารการสอน ใน MS TEAMS
Application Line และ
Facebook กลุ่ม

• นักศึกษาปฏิบัติงานโดยการใช้จุดกลมมา
จัดวางให้เกิดภาพที่กำหนดเอง
• ใช้กระดาษร้อยปอนด์ขนาด A4
• ใช้สีขาว ดำ และเทา
• โดยอาจารย์ ยกตัวอย่างประกอบ
ด้วยภาพ
• นักศึกษาปฏิบัติงานและส่งงานในอัลบั้ม
Application Line
• อาจารย์ตรวจงานผ่าน Application Line

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์
เรื่อง เส้น ( Line )

กิจกรรม : เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
บรรยายผ่านโปรแกรม MS TEAMS
โดยแนบเอกสารการสอน ใน MS TEAMS
Application Line และ
Facebook กลุ่ม

• นักศึกษาปฏิบัติงานโดยการใช้เส้นประเภท
ต่างๆมาจัดวางให้เกิดภาพสิ่งก่อสร้าง
• โดยอาจารย์ ยกตัวอย่างประกอบ
ด้วยภาพ
• ใช้กระดาษร้อยปอนด์ขนาด A4
• ใช้สีขาว ดำ และเทา
• นักศึกษาปฏิบัติงานและส่งงานในอัลบั้ม
Application Line
อาจารย์ตรวจงานผ่าน Application Line

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์
เรื่อง รูปร่าง รูปทรง ( Shape & Form )

กิจกรรม : เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
บรรยายผ่านโปรแกรม MS TEAMS
โดยแนบเอกสารการสอน ใน MS TEAMS
Application Line และ
Facebook กลุ่ม

• นักศึกษาปฏิบัติงานโดยการใช้รูปร่าง
และรูปทรงประเภทต่างๆมาจัดวางให้เกิดภาพ
ธรรมชาติประเภทพืช
• โดยอาจารย์ ยกตัวอย่างประกอบ
ด้วยภาพ
• ใช้กระดาษร้อยปอนด์ขนาด A4
• ใช้สีขาว ดำ และเทา
• นักศึกษาปฏิบัติงานและส่งงานในอัลบั้ม
Application Line

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์
เรื่อง ที่ว่าง ( Space )

กิจกรรม : เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
บรรยายผ่านโปรแกรม MS TEAMS
โดยแนบเอกสารการสอน ใน MS TEAMS
Application Line และ
Facebook กลุ่ม

• นักศึกษาปฏิบัติงานโดยการใช้รูปร่าง
และรูปทรงของพืชมาจัดวางให้เกิดภาพ
และปรากฏที่ว่าง
• โดยอาจารย์ ยกตัวอย่างประกอบ
ด้วยภาพ
• ใช้กระดาษร้อยปอนด์ขนาด A4
• ใช้สีขาว ดำ และเทา
• นักศึกษาปฏิบัติงานและส่งงานในอัลบั้ม
Application Line
• อาจารย์ตรวจงานผ่าน Application Line

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์
เรื่อง สี ( Color )

กิจกรรม : เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
บรรยายผ่านโปรแกรม MS TEAMS
โดยแนบเอกสารการสอน ใน MS TEAMS
Application Line และ
Facebook กลุ่ม

• นักศึกษาปฏิบัติงานการใช้สีประเภทต่างๆ
• โดยอาจารย์ ยกตัวอย่างประกอบ
ด้วยภาพ
• ใช้กระดาษร้อยปอนด์ขนาด A4
• ใช้สีตามหลักการประเภทต่างๆ
• นักศึกษาปฏิบัติงานและส่งงานในอัลบั้ม
Application Line
• อาจารย์ตรวจงานผ่าน Application Line

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์
เรื่อง ทฤษฎีสี ( T้heory )

กิจกรรม : เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
บรรยายผ่านโปรแกรม MS TEAMS
โดยแนบเอกสารการสอน ใน MS TEAMS
Application Line และ
Facebook กลุ่ม

• นักศึกษาปฏิบัติงานสร้างวงจรสี
• โดยอาจารย์ ยกตัวอย่างประกอบ
ด้วยภาพ
• ใช้กระดาษร้อยปอนด์ขนาด A4
• ใช้สีตามทฤษฎีสี
• นักศึกษาปฏิบัติงานและส่งงานในอัลบั้ม
Application Line
• อาจารย์ตรวจงานผ่าน Application Line

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ เรื่องสี
 หลักการใช้สี image scaleในงานศิลปะ
 หลักการใช้ชุดสีโดนใจในงานศิลปะ
 หลักการใช้สีไทยโทนในงานศิลปะกิจกรรม : เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
บรรยายผ่านโปรแกรม MS TEAMS
โดยแนบเอกสารการสอน ใน MS TEAMS
Application Line และ
Facebook กลุ่ม

• นักศึกษาปฏิบัติงานออกแบบภาพตนเอง
ด้วยการใช้สีตามหลักการใดหลักการหนึ่ง
• โดยอาจารย์ ยกตัวอย่างประกอบ
ด้วยภาพ
• ใช้กระดาษร้อยปอนด์ขนาด A4
• ใช้สีตามทฤษฎีสีที่เลือก
• นักศึกษา ปฏิบัติงานและส่งงานในอัลบั้ม
Application Line

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาคผ่านโปรแกรม MS TEAMS

ความหมาย ที่มาและความสำคัญของหลักการจัดองค์ประกอบและหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์เบื้องต้นหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์


กิจกรรม : เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
บรรยายผ่านโปรแกรม MS TEAMS
โดยแนบเอกสารการสอน ใน MS TEAMS
Application Line และ
Facebook กลุ่ม

• นักศึกษาปฏิบัติงานจัดองค์ประกอบ
โดยใช้หลักการสมดุลแบบสองข้างเท่ากัน
หัวข้อธรรมชาติ
• โดยอาจารย์ ยกตัวอย่างประกอบ
ด้วยภาพ
• ใช้กระดาษร้อยปอนด์ขนาด A4
• ใช้สีตามทฤษฎีสีที่เลือก
• นักศึกษา ปฏิบัติงานและส่งงานในอัลบั้ม
Application Line
• อาจารย์ตรวจงานผ่าน Application Line

หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
เรื่อง ความสมดุล ( Balance )

กิจกรรม : เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
บรรยายผ่านโปรแกรม MS TEAMS
โดยแนบเอกสารการสอน ใน MS TEAMS
Application Line และ
Facebook กลุ่ม

• นักศึกษาปฏิบัติงานจัดองค์ประกอบ
โดยใช้หลักการสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากัน
หัวข้อสิ่งก่อสร้าง โดยให้เกิดดุลยภาพ
• โดยอาจารย์ ยกตัวอย่างประกอบ
ด้วยภาพ
• ใช้กระดาษร้อยปอนด์ขนาด A4
• ใช้สีตามทฤษฎีสีที่เลือก
• นักศึกษา ปฏิบัติงานและส่งงานในอัลบั้ม
Application Line
• อาจารย์ตรวจงานผ่าน Application Line

หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
เรื่อง สัดส่วน ( Proportion )

กิจกรรม : เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
บรรยายผ่านโปรแกรม MS TEAMS
โดยแนบเอกสารการสอน ใน MS TEAMS
Application Line และ
Facebook กลุ่ม

• นักศึกษาปฏิบัติงานจัดองค์ประกอบ
โดยใช้ รูปร่าง สี สมดุล ในหัวข้อคน
ให้เกิดสัดส่วนที่เหมาะสมตามหลักการ
• โดยอาจารย์ ยกตัวอย่างประกอบ
ด้วยภาพ
• ใช้กระดาษร้อยปอนด์ขนาด A4
• ใช้สีตามทฤษฎีสีที่เลือก
• นักศึกษา ปฏิบัติงานและส่งงานในอัลบั้ม
Application Line
• อาจารย์ตรวจงานผ่าน Application Line

หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
เรื่อง จังหวะ ลีลา ( Retym )

กิจกรรม : เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
บรรยายผ่านโปรแกรม MS TEAMS
โดยแนบเอกสารการสอน ใน MS TEAMS
Application Line และ
Facebook กลุ่ม

• นักศึกษาปฏิบัติงานจัดองค์ประกอบ
โดยใช้ รูปร่าง สี สมดุล ในหัวข้อเทคโนโลยี

ให้เกิดจังหวะ
• โดยอาจารย์ ยกตัวอย่างประกอบ
ด้วยภาพ
• ใช้กระดาษร้อยปอนด์ขนาด A4
• ใช้สีตามทฤษฎีสีที่เลือก
• นักศึกษา ปฏิบัติงานและส่งงานในอัลบั้ม
Application Line
• อาจารย์ตรวจงานผ่าน Application Line

หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
เรื่อง การเน้น ( Emphasis )

กิจกรรม : เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
บรรยายผ่านโปรแกรม MS TEAMS
โดยแนบเอกสารการสอน ใน MS TEAMS
Application Line และ
Facebook กลุ่ม

• นักศึกษาปฏิบัติงานจัดองค์ประกอบ
โดยใช้ รูปร่าง สี สมดุล ในหัวข้อการโฆษณา

ให้เกิดการเน้น
• โดยอาจารย์ ยกตัวอย่างประกอบ
ด้วยภาพ
• ใช้กระดาษร้อยปอนด์ขนาด A4
• ใช้สีตามทฤษฎีสีที่เลือก
• นักศึกษา ปฏิบัติงานและส่งงานในอัลบั้ม
Application Line
• อาจารย์ตรวจงานผ่าน Application Line

หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
เรื่อง เอกภาพ ( Unity )

กิจกรรม : เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
บรรยายผ่านโปรแกรม MS TEAMS
โดยแนบเอกสารการสอน ใน MS TEAMS
Application Line และ
Facebook กลุ่ม

• นักศึกษาปฏิบัติงานจัดองค์ประกอบ
โดยใช้ รูปร่าง สี สมดุล ในหัวข้อตลาด
ให้เกิดเอกภาพ
• โดยอาจารย์ ยกตัวอย่างประกอบ
ด้วยภาพ
• ใช้กระดาษร้อยปอนด์ขนาด A4
• ใช้สีตามทฤษฎีสีที่เลือก
• นักศึกษา ปฏิบัติงานและส่งงานในอัลบั้ม
Application Line
• อาจารย์ตรวจงานผ่าน Application Line

การออกแบบโครงงานและการนำเสนองานองค์ประกอบศิลป์
ทบทวนบทเรียน
กิจกรรม : เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
บรรยายผ่านโปรแกรม MS TEAMS
โดยแนบเอกสารการสอน ใน MS TEAMS
Application Line และ
Facebook กลุ่ม

• นักศึกษาปฏิบัติงานออกแบบโครงงาน
เรื่องราว ความรัก โดยร่างภาพ
และส่งแบบร่าง
• โดยอาจารย์ ยกตัวอย่างประกอบ
ด้วยภาพ
• ใช้กระดาษร้อยปอนด์ขนาด A3
• ใช้สีตามทฤษฎีสีที่เลือก
• นักศึกษา ปฏิบัติงานและส่งงานในอัลบั้ม
Application Line
อาจารย์ตรวจงานผ่าน Application Line

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาคผ่านโปรแกรม MS TEAMS

อาจารย์ผู้สอน