รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 16 / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 16
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ผศ.ยุรธร  จีนา

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 16

อาจารย์ผู้สอน