รายละเอียด

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า / Electrical Instruments and Measurements

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE106_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Instruments and Measurements
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aPRltQFACwW7p8BfkgZum7SRPBUCzWs8FpV-nBetUf1s1%40thread.tacv2/General?groupId=b203bf81-616b-4b19-9dcd-8c257f370d9f&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน