รายละเอียด

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า / Fundamental of Electrical Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE103_SEC_3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental of Electrical Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afqmR1aG86z4d4gWerCpfbs-jzNqQlOA3CGKAUeyCjw41%40thread.tacv2/General?groupId=c7a0ba7a-bf71-4aab-a544-81cb5347ce68&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน