รายละเอียด

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า / Fundamental of Electrical Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE103_SEC_2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental of Electrical Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3alsKuWensq1X-rP9EtB_PT9pZEX88pLnXiXkrV9SpbLo1%40thread.tacv2/General?groupId=3fb1895b-4158-45ba-ad4d-454a4f667b26&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน