รายละเอียด

วงจรและการวัดไฟฟ้า / Circuit and Measurement

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04212101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วงจรและการวัดไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Circuit and Measurement
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aV-1Fut91t-t-Y2raUttmnsfN8Q-5V2h1MXSMATfVRJc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=99dc039e-f474-43ad-b723-71d506538503&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - วงจรและการวัดไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน