รายละเอียด

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า / Electrical Instruments and Measurements

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Instruments and Measurements
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ENGEE106 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(2-3-5) Electrical Instruments and Measurements รหัสรายวิชาเดิม : คงเดิม วิชาบังคับก่อน : ไม่มี ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า ประเภทและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้เครื่องวัดแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล การวัดกำลัง ตัวประกอบกำลังและพลังงานไฟฟ้า การวัดค่าความต้านทาน ค่าความเหนี่ยวนำและค่าความจุไฟฟ้า การวัดความถี่และคาบหรือช่วงเวลา สัญญาณรบกวน การแปลงสัญญาณ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด Study and practice of units and standard of electrical measurement; instrument classification and characteristics; measurement analysis; measurement of DC and AC current and voltage using analog and digital instruments; power, power factor, and energy measurement; measurement of resistance, inductance, capacitance; frequency and period/time-interval measurement; noises; transducers; calibration.

รายวิชา - เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

ประเภทและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

ประเภทและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

วิธีการวิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้เครื่องวัดแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

วิธีการวิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้เครื่องวัดแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

วิธีการวิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้เครื่องวัดแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

การการวัดกำลัง ตัวประกอบกำลังและพลังงานไฟฟ้า

กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

สอบมิดเทอม
กิจกรรม :

การการวัดกำลัง ตัวประกอบกำลังและพลังงานไฟฟ้า

กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

การวัดค่าความต้านทาน ค่าความเหนี่ยวนำและค่าความจุไฟฟ้า

กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

การวัดค่าความต้านทาน ค่าความเหนี่ยวนำและค่าความจุไฟฟ้า

กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

การวัดความถี่และคาบหรือช่วงเวลา สัญญาณรบกวน การแปลงสัญญาณ

กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

การวัดความถี่และคาบหรือช่วงเวลา สัญญาณรบกวน การแปลงสัญญาณ

กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

วิธีการการสอบเทียบเครื่องมือวัด

กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

ทบทวนเนื้อหา

กิจกรรม : บรรยายสรุป ทบทวน และให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศ๊กษา  

สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน