รายละเอียด

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม / Engineering Electronics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Electronics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ENGEL105 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(2-3-5) Engineering Electronics รหัสรายวิชาเดิม : คงเดิม วิชาบังคับก่อน : ไม่มี ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ คุณลักษณะทางกระแส-แรงดัน และคุณลักษณะทางความถี่ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และการออกแบบของวงจรทรานซิสเตอร์แบบ บีเจที, MOS, CMOS และ BiCMOS, OPAMP และการประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟ Study and practice of semiconductor devices, current-voltage and frequency characteristics, analysis and design of diode circuits, analysis and design of BJT, MOS, CMOS and BiCMOS transistor circuits, operational amplifier and its applications, power supply module.

รายวิชา - อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

อธิบายขอบเขตเนื้อหา วิชา และเกณฑ์การวัดผล รายงาน Introduction Semiconductors
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

บทที่ 1 Introduction Electronic devices
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

บทที่ 2 Current-voltage Characteristics of Electronic devices
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

บทที่ 3 Diode Circuit
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

ทดสอบย่อย บทที่ 1-3
กิจกรรม : ทดสอบย่อย บทที่ 1-3

บทที่ 4 Diode Rectifier Special Diode


กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

บทที่ 5 Bipolar Junction Transistors
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 6 Transistor Biasing
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

บทที่ 7 Common –Emitter, Collector , Base Amplifier
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

บทที่ 8 Field Effect Transistor
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

ทดสอบย่อย บทที่ 6-8
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

บทที่ 9 Power Amplifiers, Amplifier Frequency Response
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

บทที่ 10 Operational Amplifier
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

บทที่ 11 OP Amp Circuits With Negative Feedback
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

บทที่ 12 Popular OP Amp Circuits
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน