รายละเอียด

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ / Production and Operations Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Production and Operations Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ให้นักศึกษาสมัครเข้าเป็นสมาชิก Facebook Groups ที่ลิงก์ .....

รายวิชา - การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ

อาจารย์ผู้สอน